خدایا عاشق آرامش اسمتم

همیشه نگاهی را باور کن که وقتی دور شدی در انتظارت بماند...

تصاویر زیبای عاشقانه

آنگاه که غرور کسی را له میکنی،آنگاه که کاخ آرزوهای کسی را ویران میکنی ،آنگاه که شمع امید کسی را خاموش میکنی،

آنگاه که بنده ای را نادیده می انگاری،آنگاه که حتی گوشت را میگیری تا

صدای خرد شدن غرورش را نشنوی،

آنگاه که خدا رامیبینی وبنده خدا را نادیده میگیری،میخواهم بدانم

دستانت را بسوی کدام آسمان دراز میکنی تابرای خوشبختی خودت دعا

کنی؟؟

                    نایت اسکین

گمم نکن.....

درگوشه ای از حافظه ات آرام مینشینم

فقط بگذار بمانم....

♥ جمعه هفدهم آذر ۱۳۹۱ ساعت 0:21 توسط salma